Svensk Vindkraftförenings svar på rapporten om ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Publicerat av: Ulla Hedman Andrén

Bakgrund och inledning
Om målet om att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader COP21 som togs i Paris 2015 ska nås, så kommer det krävas att vi i Sverige fortsätter gör investeringar i förnybar energi-och elproduktion.

Sverige har mycket goda förutsättningar för fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraft med gott om platsutrymme och goda vindförhållanden.

Vindkraft ska byggas där det råder goda vindförhållanden, vilket minskar dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, det ökar dess ekonomiska konkurrenskraft och säkerställer att kostnaderna kan hållas nere för elkonsumenterna.

I Energiöverenskommelsen som togs 2016 har Sverige satt som mål att ha ett 100 % förnybart elsystem till år 2040. För att klara nå det målet har Energimyndigheten bedömt att det behövs 80 -120 TWh förnybar el till 2040.

Svensk Vindkraftförening stödjer målet om 100 % förnybar el till år 2040 och att vindkraften kommer få en betydande roll i det framtida nya elsystemet och att det kommer att behövas 60 -70 TWh vindkraftsproduktion per år till 2040.

Under samma tidsepok kommer det också behövas ske en omfattande reinvestering och förnyelse av befintliga vindkraftparker, då livslängden för vindkraftverk beräknas till cirka 25 -30 år.

För att stimulera till fortsatt utbyggnad av förnybar el har Elcertifikatssystem förlängts och utökats med 18 TWh förnybar elproduktion till år 2030. Svensk Vindkraftförening bedömning är att cirka 15 TWh av ytterligare 18 TWh kommer produceras av ny vindkraft. För att producera 15 TWh ny vindkraft, kommer det behövas byggas cirka 1200- 1500 nya moderna och större vindkraftverk, lokaliserade där det finns goda vindlägen och på totalhöjder över 200.

Det kommer bli lika viktigt att regering och riksdagen inte dröjer för länge med att ta fram ett nytt utbyggnadsmål för fortsatt utbyggnad av förnybar el efter år 2030 om målet 100 % förnybar el till år 2040 ska uppnås och för att ha en långsiktig god planering för projektörer och investerare av ny elproduktion och vindkraft.

För att nå målet kommer det bli viktigt att förändra och förenkla tillståndsprövningen och tar bort onödiga hinder i prövningen för utbyggnad av vindkraft, vilket nuvarande bestämmelse om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken idag i många fall, tyvärr motverkar, försenar och fördyrar.

Om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Få verksamheter prövas så noggrant som vindkraft. En svårighet i prövningen är att väga vindkraftens totala nytta, globalt, nationellt och regionalt, mot intrånget, som är lokalt. Kontentan av det blir att när nyttan inte vägs in totalt, trängs vindkraften ofta bort från goda vindlägen på grund av det ”kommunalt vetot”, eller av andra orsakar så som Försvarsmakten, artskyddsförordningen, rennäring, världsarv, naturvärden och övriga riksintressen.

När bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken infördes år 2009 infördes denna för att underlätta tillståndsprövningen, men tyvärr fick vi en lag som i många fall leder till obefintlig förutsägbarhet och att godtyckliga beslut tas, som sedan inte kan överklagas.

Detta har lett till att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan kom att kallas ”det kommunala vetot”. Sedan bestämmelsen infördes har ett flertal mycket bra vindkraftsprojekt tyvärr stoppats som i övrigt hade goda förutsättningar och vindlägen.

I rapporten Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län har man analyserat tillståndsansökningar i Västra Götaland mellan åren 2009 och 2014. Nära hälften av de avslutade vindkraftsärendena fick en kommunal avstyrkan, eller förväntades få en avstyrkan med påföljd att ansökan drogs tillbaka.

Vår sammanfattning och svar på rapporten om ” Kommunal tillstyrkan av vindkraft”

Svensk Vindkraftförening stödjer Energimyndighetens och Naturvårdsverkets rapport och rekommendation om att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken skall upphävas.

Vi tycker som Statens Energimyndighet och Naturvårdsverket rapport och rekommendation visar på att dagens Regelverk kring kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning försvårar och förlänger tillståndsprocessen och handläggningstiden och att den kommunala tillstyrkan både är rättsosäker och ineffektiv och att projekten ofta bedöms subjektivt och utan sakliga grund ofta avstyrks.

Vi tycker som Myndigheten att prövning av vindkraft helt bör likställas med andra tillståndspliktiga verksamheter. Processen för vindkraftsetableringar måste underlättas och förenklas för att det ska bli möjligt att få fram de tillstånd som behövs.

Vi konstaterar likt Energimyndigheten, Naturvårdsverket och elva advokater från ledande advokatbyråer, att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan.

Att kommunen fortsatt ska ha ett stort inflytande över etableringar var ny vindkraft ska byggas är självklar genom att de beslutar om lokalisering av vindkraft sin kommunala översiktsplan.

Själv om bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort, så kommer kommunen som sakägare att ha ett stort inflytande i den lagstadgade samrådsprocessen som remissinstans i tillståndsprövningen.

Falkenberg 2017-11-14

Svensk Vindkraftförening

Vid frågor kontakta: Carl-Arne Pedersen, Vice Ordförande
Mail: carl-arne.pedersen@outlook.com
Mobil: 072 338 71 77